Regulamin

Niniejszy regulamin został stworzony dla potrzeb centrum artystycznego Port art. Regulamin określa zasady korzystania z usług oferowanych przez Port art. Wszystkie osoby korzystające z usług mają obowiązek podporządkować się przepisom regulaminu oraz zaleceniom i wskazówkom pracowników Port art.

1. Uczestnik zajęć ma prawo wziąć udział w wybranych przez siebie
zajęciach po uiszczeniu opłaty za miesiąc z góry do 10 dnia każdego
miesiąca, przelewem na konto lub u nauczyciela/instruktora.

2. Nieobecności nie są odliczane a nauczyciel / instruktor nie ma
obowiązku odpracowania zajęć (dotyczy zajęć grupowych).

4. Nieobecność ucznia na zajęciach indywidualnych zgłoszona co
najmniej w dniu poprzedzającym lekcję zostanie odpracowana w innym
terminie. Nieobecności ucznia zgłoszonej w dniu zajęć nauczyciel nie ma
obowiązku odpracować a lekcję taką należy opłacić.

5.Uczestnik zajęć ma obowiązek przestrzegać przepisów BHP, Ppoż,
zachować czystość a także szanować mienie Port art i innych
uczestników zajęć.

6. Finansową odpowiedzialność za usunięcie szkód poczynionych przez
uczestnika zajęć ponosi on sam lub jego opiekun prawny.

7. W wyjątkowych przypadkach Port art ma prawo odwołać zajęcia lub
przekazać prowadzenie zajęć innemu nauczycielowi / instruktorowi.

8. Port art nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe przedmioty
pozostawione przez uczestników.

9. Na terenie Port art obowiązuje bezwzględny zakaz palenia
tytoniu i wyrobów tytoniowych.

10. Uczestnik zajęć w Port art wyraża zgodę na wykorzystanie zdjęć
zrobionych podczas zajęć do celów marketingowych i informacyjnych.

11. Oferta "Tydzień za darmo" skierowana jest do nowych uczniów. Nie dotyczy osób uczęszczających cyklicznie na wybrane zajęcia.